PHARMATON® GERIAVIT 100tob.
DOPORUČUJEME

PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

 - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 - Pokud se do 8 – 12 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 Co naleznete v této příbalové informaci :

 1. Co je PHARMATON GERIAVIT a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PHARMATON GERIAVIT užívat

 3. Jak se PHARMATON GERIAVIT užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak PHARMATON GERIAVIT uchovávat

 6. Obsah balení a další informace

 1. Co je PHARMATON GERIAVIT a k čemu se používá

 PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.

 Výtažek z ženšenu G115 je získáván speciálním postupem z kořenů pravého ženšenu (Panax Ginseng C. A. Meyer). Má stálý (=standardizovaný) obsah účinných látek.
Standardizovaný extrakt z ženšenu G 115 Pharmaton zvyšuje všeobecnou úroveň buněčné aktivity, což se projevuje posílením tělesných a duševních funkcí. Ovlivňuje celou řadu nepříznivých projevů jako např. únavu, stavy slabosti a vyčerpání, nedostatečné soustředění.

 Tyto příznaky se projevují zejména u starších a nemocných lidí, u osob závislých na jednostranných dietách, u osob podstupujících redukční dietu, stejně jako u těch, kteří jsou vystaveni stresu nebo zvýšené tělesné zátěži apod.

 Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou životně důležité látky, které si tělo nedokáže samo vytvořit. Jejich dávkování v přípravku PHARMATON GERIAVIT odpovídá denní potřebě lidského organismu. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky upravují a předcházejí poškození buněčné látkové výměny v okamžicích jejich zvýšené potřeby. Snížený přísun těchto látek může vést k tělesnému a duševnímu vyčerpání, zvýšené únavnosti, poklesu vitality, snížení odolnosti organismu, zpomalení rekonvalescence po nemoci. Komplex obsažených vitaminů B je nezbytný pro normální průběh metabolických funkcí.

 PHARMATON GERIAVIT se užívá

 - při stavech vyčerpání (např. vyvolaných stresovými situacemi), únavě, pocitech slabosti, snížené koncentraci a snížené duševní vnímavosti

 - při nevyvážené nebo nedostatečné výživě, při nechutenství, v době rekonvalescence a pro posílení celkové odolnosti

 - pro zmírnění obecných příznaků stárnutí

 - k prevenci nedostatku vitaminů a minerálních látek

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PHARMATON GERIAVIT užívat

 Neužívejte PHARMATON GERIAVIT:

 - jestliže jste alergický(á) na léčivé látky přípravku PHARMATON GERIAVIT nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

 - jestliže jste alergický(á) na sóju nebo arašídy (podzemnicový olej)

 - jestliže trpíte poruchami látkové přeměny vápníku (zvýšená hladina vápníku v krvi nebo zvýšené vylučování vápníku močí)

 - při předávkování vitamínem A nebo D

 - při poruchách funkce ledvin

 - v průběhu léčby retinoidy (léčba akné) nebo vitaminem D

 - jestliže trpíte vzácnými vrozenými onemocněními, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz bod Důležité informace o některých složkách přípravku PHARMATON GERIAVIT)

 Upozornění a opatření

 O vhodnosti současného užívání přípravku PHARMATON GERIAVIT s dalšími přípravky obsahujícími vitaminy (především vitaminy A a D) nebo minerály se poraďte s lékařem.

 Další léčivé přípravky a přípravek PHARMATON GERIAVIT

 Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

 Pokud užíváte antikoagulancia (léky proti srážení krve) nebo jiné přípravky s ženšenem, poraďte se s lékařem, než začnete užívat přípravek PHARMATON GERIAVIT, protože účinek přípravků může být vzájemně ovlivněn. Před plánovaným chirurgickým zákrokem se doporučuje přerušit užívání ženšenu nejméně 1 týden předem.

 Pokud užíváte tetracyklinová antibiotika, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat přípravek PHARMATON GERIAVIT. Současné užívání solí železa s tetracyklinovými antibiotiky (tetracyklin, doxycyklin, minocyklin), může vést ke snížení vstřebávání antibiotik a také solí železa.

 Vitamin B6 se může vzájemně ovlivňovat s levodopou (léčivo užívané při léčbě Parkinsonovy nemoci).

 Těhotenství, kojení a plodnost

 Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V průběhu těhotenství a kojení lze PHARMATON GERIAVIT užívat pouze po poradě s lékařem.

 Studie plodnosti nebyly u pacientů prováděny.

 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 Studie vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly prováděny.

 Důležité informace o některých složkách přípravku PHARMATON GERIAVIT

 PHARMATON GERIAVIT obsahuje 26 mg monohydrátu laktosy v maximální doporučené denní dávce.

 Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 Tento přípravek obsahuje podzemnicový olej, sójový olej a sójový lecithin. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

 Tento přípravek obsahuje sodnou sůl propylparabenu a sodnou sůl ethylparabenu. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně opožděné).

 Informace pro diabetiky: 1 tobolka přípravku obsahuje 10 mg sacharidů.

 3. Jak se PHARMATON GERIAVIT užívá

 Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 Doporučená denní dávka pro dospělé osoby je 1 tobolka užívaná spolu s jídlem, nejlépe při snídani. Dávkování pro starší osoby není třeba speciálně upravovat.

 Přípravek není vhodný pro děti do 12 let.

 Tobolky se polykají celé a zapíjejí se trochou tekutiny. Máte-li potíže se spolknutím, tobolku rozřízněte a její obsah vymačkejte na lžíci. Pro zlepšení chuti můžete smíchat s vhodnou poživatinou.

 PHARMATON GERIAVIT je vhodný i pro diabetiky.

 Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku PHARMATON GERIAVIT , než jste měl(a)

 Důležité je dodržovat dávkování uvedené na obale přípravku.

 Toxické účinky přípravku podávaného ve vysokých dávkách (předávkování) jsou dány toxickým účinkem v tucích rozpustných vitaminů A a D. Dlouhodobé každodenní užívání většího množství (odpovídající více než 5 tobolkám) může způsobit příznaky chronické otravy, jako zvracení, bolest hlavy, ospalost a průjem. K projevům akutního předávkování dochází při užití ještě vyšších dávek.

 Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

 Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 4. Možné nežádoucí účinky

 Podobně jako všechny léky může mít i PHARMATON GERIAVIT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 Poruchy nervového systému:

 Časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy

 Není známo (z dostupných údajů nelze určit): závratě

 Gastrointestinální poruchy:

 Časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení, zvracení

 Méně časté (u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů): průjem

 Není známo (z dostupných údajů nelze určit): bolesti žaludku

 Poruchy kůže a podkožní tkáně:

 Není známo (z dostupných údajů nelze určit): vyrážka, svědění

 Poruchy imunitního systému:

 Není známo (z dostupných údajů nelze určit): reakce přecitlivělosti

 Hlášení nežádoucích účinků

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 Státní ústav pro kontrolu léčiv

 Šrobárova 48

 100 41 Praha 10

 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 5. Jak PHARMATON GERIAVIT uchovávat

 Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 PHARMATON GERIAVIT nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu.

  6. Obsah balení a další informace

 Co PHARMATON GERIAVIT obsahuje

 Léčivými látkami jsou (v 1 tobolce):

 Ginseng extractum siccum normatum 40,0 mg

 odp. ginsenosida 1,6 mg

 Extrahováno směsí ethanol 96% : voda, 40 : 60

 Deanoli tartras 26,0 mg

 Vitaminum A densatum oleosum 1,2 mg (4000 IU)

 Ergocalciferolum (vitamin D2) 0,01 mg (400 IU)

 Tocoferoli alfa acetas (vitamin E) 10,0 mg

 Thiamini nitras (vitamin B1) 2,0 mg

 Riboflavinum (vitamin B2) 2,0 mg

 Pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 1,0 mg

 Cyanocobalaminum (vitamin B12) 0,001 mg

 Calcii pantothenas 10,0 mg

 Nicotinamidum 15,0 mg

 Acidum ascorbicum (vitamin C) 60,0 mg

 Rutosidum trihydricum 20,0 mg

 Fluoridum (jako calcii fluoridum) 0,2 mg

 Kalium (jako kalii sulfas) 8,0 mg

 Cuprum (jako cupri sulfas) 1,0 mg

 Manganum (jako mangani sulfas) 1,0 mg

 Magnesium (jako magnesii sulfas siccatus) 10,0 mg

 Ferrum (jako ferrosi sulfas hydricus) 10,0 mg

 Zincum (jako zinci oxidum) 1,0 mg

 Calcium (jako calcii hydrogenophosphas E 341) 90,3 mg

 Phosphorus (jako calcii hydrogenophosphas E 341) 70,0 mg

 Lecithinum 50,0 mg

 Sojae lecithinum 16,0 mg

 

Pomocnými látkami jsou:

 Monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý (součást Ginseng extractum siccum normatum), směs vosků (žlutý vosk hydrogenovaný a částečně hydrogenovaný sójový olej), čištěný řepkový olej, ethylvanilin, podzemnicový olej (nosič pro vitamin A a D2), želatina, glycerol 85%, sodná sůl propylparabenu, sodná sůl ethylparabenu, černý oxid železitý E 172, červený oxid železitý E 172.

  Jak PHARMATON GERIAVIT vypadá a co obsahuje toto balení

 Měkké tobolky – hnědé, měkké, hladké, lesklé želatinové tobolky s vůní vanilky, obsahující hnědou homogenní suspenzi slabého zápachu v hnědé skleněné lahvičce s kovovým uzávěrem, krabička

 Velikost balení: 30, 100 tobolek

 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 Držitel rozhodnutí o registraci

 Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo

 Výrobce

 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo

  Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.2.2014

Kód:100020
Kategorie: Léky volně prodejné
Sport a výživa
Běžná cena:1 020,-
Cena bez DPH:738,26 Kč
Cena s DPH:849 Kč

K dispozici v lékárně, nelze objednat přes internet dle pokynu SUKL LEK-16.

 

Tweet Doporučit na Facebooku Google+

pujcky vlachovo brezi hypotecni uver ze stavebniho sporeni jak vydelat penize pres pc pujcky na smenku kadan sykora pujcky provident pujcky od soukromnika ceske budejovice pujcky novy Saldorf uver na kupu nehnutelnosti statni pujcka na bydleni nebankovni pujcka na koupi nemovitosti
 

Počet položek v košíku: 0 položek

E-shop topení, solární ohřev a sanita - vše pro Váš dům.